Prva stran

Spletni nakup ribiških kart !   


Spletna prodaja ribolovnih dovolilnic za morski ribolov in ostale vrste ribolova v Sloveniji
Buy online fishing licences for fly-fishing and other types of fishing in Slovenia

 

O B V E S T I L O

Spoštovani ribiči!

SPREMEMBE PRAVILNIKA O ŠPORTNEM RIBOLOVU V VODAH RD MEDVODE – 19. 03. 2008:

  • Briše se člen 9/3 – prepoved ribolova pri Tacenskem mostu,
  • V členu 15/2 se briše lovna mera za šarenko,
  • 16. člen: v R4 – ribnik Šmartno som nima lovne mere,
  • V členu 18/1: dovoli se uplen 2 lipana (prej 1), 2 potočni postrvi (prej 1),
  • V členu 18/4: število uplenjenih somov ni omejeno (prej 1),
  • V členu 18/5 je som izvzet,
  • Spremeni se prvi stavek 26/5 člena in glasi:«V enem dnevu in na podlagi ene ribolovne dovolilnice sme ribič izvajati ribolov le v enem revirju v tekoči vodi (R1- Sava, ali R2- Sora, ali R3- potok Mavelščica), zraven pa tudi v R-4 ribnik Šmartno (Torej lahko na en koledarski datum vpiše največ dva revirja, primer: dopoldan lovi v tekoči vodi, popoldan pa na ribniku) in le na salmonidne ali ciprinidne vrste, oziroma v R4 na vrste po posebni ureditvi ribolovnega režima.
  • Briše se člen 27/4 »Invalidi, člani RDM, ki so invalidi z več kot 50 % invalidnostjo, so upravičeni do nakupa letne ribolovne dovolilnice s 25% popustom.« Novi člen glasi: »Invalidi I. kategorije, člani RDM, so upravičeni do nakupa letne ribolovne dovolilnice s popustom. O višini popusta odloča UO za vsak primer posebno.«

SPREMEMBE PRAVILNIKA O LOVU SULCA V RIBIŠKI DRUŽINI MEDVODE – 15. 03. 2003:

  • V 3. Členu se doda novi odstavek: »Z odprtjem lova sulca – 01. 11., se prepove lov ščuke«
  • Spremeni se 11/1. člen in glasi: «Spremstvo pri lovu sulca je obvezno za vse turiste, člane RD Medvode, člane RD Grosuplje in imetnike letne ribolovne dovolilnice RD Medvode. Spremljevalec (lahko spremlja do 2 gosta in lahko tudi sam lovi) je lahko vsak član RD Medvode s petimi leti nepretrganega članstva v RD Medvode in 2 (dve) leti po uspešno opravljenem izpitu za športnega ribiča in ob pogojih, da v tekočem letu ni bil disciplinski kaznovan.

OBVESTILO!

Na hrbtni strani dovolilnice za lov sulca se mora za vsakega ujetega sulca obvezno zapisati mesto, kjer je bil ujet, spol in dolžina. Npr. Sava-viseči most, m, 55cm.

Predsednik RD Medvode

Jožef Simerl, l.r.

 

 

predlogi in pripombe na spletno stran  naj@skrbnik.com